ОПП БАКАЛАВР "Авіаційна логістика"

Освітньо-професійна програма 
БАКАЛАВР
"Авіаційна логістика"

Завантажити повну версію в pdf форматі

(файл для завантаження у форматі pdf)

 

Розділ 1. Загальна інформація

1.1.

Повна назва закладу вищої освіти та структурного підрозділу

Національний авіаційний університет, Факультет економіки та бізнес-адміністрування, кафедра логістики

1.2.

Ступінь вищої освіти та назва кваліфікації мовою оригіналу

Перший ступінь вищої освіти

Бакалавр з менеджменту

1.3.

Офіційна назва освітньо-професійної програми

Авіаційна логістика

1.4.

Тип диплому та обсяг  освітньо-професійної програми

Диплом бакалавра, одиничний, 240 кредитів ЄКСТ/3 роки 10 місяців навчання

1.5.

Наявність акредитації

Акредитаційна комісія Міністерства освіти і науки України, Сертифікат серія НД № 1191118 від 30.08.2017 р.

1.6.

Цикл/рівень

FQ-EHEA – перший цикл, НРК – 7 рівень

1.7.

Передумови

Наявність повної загальної середньої освіти

1.8.

Мова(и) викладання

Українська, англійська

1.9.

Термін дії  освітньо-професійної програми

 

1.10

Інтернет-адреса постійного розміщення опису  освітньо-професійної програми

Сайт НАУ http://nau.edu.ua/,

http://logistic.iclick.in.ua/

Розділ 2. Мета освітньо-професійної програми

2.1.

Мета освітньо-професійної програми полягає в підготовці випускників до професійної логістичної діяльності в авіаційній галузі для забезпечення суб’єктів різних організаційно-правових форм  кваліфікованими кадрами в сфері управління авіаційними логістичними процесами та організації логістичного обслуговування споживачів авіаційної галузі.

Програма відповідає професійним вимогам Європейської логістичної асоціації щодо професійних компетенцій логістичного персоналу 6-го рівня Європейської рамки кваліфікацій  (Еuropean qualification standards for logistics professionals level - Level 6: Senior management) та рекомендацій з підготовки професійних кадрів для цивільної авіації ІКАО та ІАТА

Розділ 3. Характеристика освітньо-професійної програми

3.1.

Предметна область (галузь знань, спеціальність, спеціалізація (за наявності))

Галузь знань 07 «Управління та адміністрування»,

Спеціальність 073 «Менеджмент»

3.2.

Орієнтація  освітньо-професійної програми

Освітньо-професійна.

3.3.

Основний фокус  освітньо-професійної програми та спеціалізації

Загальна вища освіта. Підготовка менеджерів з авіаційної логістики нижньої і середньої ланки управління для авіатранспортних підприємств і підприємств авіаційної промисловості.  Програма орієнтована  на підготовку операційного персоналу для компаній-постачальників логістичних послуг на умовах аутсорсингу в сфері цивільної авіації.

3.4.

Особливості  освітньо-професійної програми

Програма передбачає вивчення професійно-орієнтованих дисциплін на всіх курсах,  проходження виробничих практик на провідних підприємствах,  вільне володіння іноземною мовою з можливістю навчання англійською мовою, а також стажування за кордоном.

Особливістю програми є інноваційність та креативність, використання авторських розробок викладачів кафедри логістики, міжнародних та вітчизняних методик оптимізації логістичних процесів, сучасних інформаційних систем і технологій в логістичній діяльності, налагоджених комунікацій з бізнес-середовищем на умовах соціального партнерства.

Відмінність програми від інших - формування професійних компетенцій за міжнародними стандартами (Європейської логістичної асоціації, ФІАТА, ІАТА, ІКАО) з можливістю отримання відповідних професійних сертифікатів.

Англомовна версія програми дасть змогу студентам брати участь в Програмі подвійного диплому з Вищою школою логістики у Вроцлаві (Польща). 

Розділ 4.  Придатність випускників до працевлаштування та подальшого навчання

4.1.

Придатність до працевлаштування

Випускники підготовлені до роботи за національним класифікатором України «Класифікація видів економічної діяльності» ДК 009:2010 (група Н «Транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська діяльність»).

Первинні посади за ДКП:

2419.2 Логіст.
3422 Експедитор.

Спорідненні первинні посади:

2442.2 Фахівець з розміщення продуктивних сил та регіональної економіки.
2419.2-65 Фахівець-аналітик з дослідження товарного ринку.
3119 Диспетчер з міжнародних перевезень.
3121 Фахівець з інформаційних технологій.
3422 Агент з митного оформлення вантажів та товарів.
3422 Адміністратор пасажирської служби.
3422 Експедитор транспортний.
3436.1 Помічник керівника підприємства (установи, організації).
3449 Фахівець.

4.2.

Подальше навчання

Продовження навчання за програмами другого (магістерського) рівня вищої освіти, а також підвищення кваліфікації на спеціалізованих курсах  за програмами Європейської логістичної асоціації, ФІАТА, ІАТА, ІКАО з отриманням відповідних сертифікатів