ОПП МАГІСТР "Глобальна логістика та управління ланцюгами постачання"

Освітньо-професійна програма 
МАГІСТР 
"Глобальна логістика та управління ланцюгами постачання"

Завантажити повну версію в pdf форматі

(файл для завантаження у форматі pdf)

 

Розділ 1. Загальна інформація

1.1.

Повна назва закладу вищої освіти та структурного підрозділу

Національний авіаційний університет, Факультет економіки та бізнес-адміністрування, кафедра логістики

1.2.

Ступінь вищої освіти та назва кваліфікації мовою оригіналу

Магістр з менеджменту

1475.4   Менеджер (управитель) з логістики
2419.2   Логіст

1.3.

Офіційна назва  освітньо-професійної програми

Глобальна логістика та управління ланцюгами постачання

1.4.

Тип диплому та обсяг  освітньо-професійної програми

Диплом магістра, подвійний, 90 кредитів  ЄКТС, термін навчання 1 рік 4 місяці.

1.5.

Наявність акредитації

Акредитаційна комісія Міністерства освіти і науки України, Сертифікат серія  НД № 1191165 від 30.08.2017 р.

1.6.

Цикл/рівень

НРК України – 8 рівень, FQ-EHEA – другий цикл, ЕQF–LLL - 7 рівень / магістр

1.7.

Передумови

Наявність ступеня бакалавра

1.8.

Мова(и) викладання

Українська, англійська

1.9.

Термін дії  освітньо-професійної програми

 01.07.2024 р

1.10

Інтернет-адреса постійного розміщення опису  освітньо-професійної програми

Сайт НАУ http://nau.edu.ua/,

http://logistic.iclick.in.ua/

Розділ 2. Мета освітньо-професійної програми

2.1.

Поглиблення професійної підготовки менеджерів з логістики та управління ланцюгами постачання з орієнтацією на ідентифікацію та вирішення складних спеціалізованих задач та практичних проблем у сфері результативного та ефективного управління глобальними ланцюгами постачання  товарів в умовах спрощення процедур міжнародної торгівлі. 

Розділ 3. Характеристика освітньо-професійної програми

3.1

Предметна область (галузь знань, спеціальність, спеціалізація (за

наявності)

Галузь знань: 07 «Управління та адміністрування».

Спеціальність: 073 «Менеджмент»

3.2.

Орієнтація  освітньо-професійної програми

Освітньо-професійна.

3.3.

Основний фокус  освітньо-професійної програми та спеціалізації

Загальна вища освіта у галузі знань 07 «Управління та адміністрування» з поглибленою спеціальною підготовкою в сфері стратегічного управління логістикою для підприємств різних галузей економіки та управління міжнародними ланцюгами поставок з використанням рекомендацій ООН щодо спрощення процедур торгівлі.

3.4.

Особливості  освітньо-професійної програми

Програма орієнтована на підготовку інтегральних менеджерів і керівників логістичних підрозділів підприємств різних форм власності та галузей економіки, а також координаторів ланцюгів поставок.  Передбачає глибоку практичну підготовку, проведення наукових досліджень на мікро – і/або макрорівнях, вільне володіння іноземною мовою з можливістю навчання англійською мовою, а також стажування за кордоном.

Відмінність програми від інших – формування професійних компетенцій за міжнародними стандартами (Ради професіоналів з управління ланцюгами постачання (CSCMP), Європейської логістичної асоціації (ELA, ФІАТА) з можливістю отримання відповідних професійних сертифікатів. Більшість магістерських курсів є авторськими і мають проінноваційний характер.

Розділ 4.  Придатність випускників до працевлаштування та подальшого навчання

4.1.

Придатність до працевлаштування

Випускники підготовлені до роботи за національним класифікатором України «Класифікація видів економічної діяльності» ДК 009:2010 (група Н «Транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська діяльність»).

Первинні посади за ДКП:

1475.4 Менеджер (управитель) з логістики;
2419.2 Логіст.

Спорідненні первинні посади:

1443 Менеджер (управитель) з транспортно-експедиторської діяльності;
1443 Менеджер (управитель) на автомобільному транспорті;
1443 Менеджер (управитель) на водному транспорті;
1443 Менеджер (управитель) з постачання;
1443 Менеджер (управитель) із збуту;
1443 Менеджер (управитель) із зовнішньоекономічної діяльності;
2419.2 Консультант;
2419.2 Консультант з ефективності підприємництва;
2441.2 Науковий співробітник (економіка);
2441.2 Науковий співробітник-консультант (економіка);
2441.2 Економіст з матеріально-технічного забезпечення;
2441.2 Економіст з міжнародної торгівлі;
2441.2 Економіст з планування.
 

4.2.

Подальше навчання

Можливість навчатися на освітньому і науковому ступені доктора філософії, підвищувати кваліфікацію та отримувати додаткову післядипломну освіту.