ОПП БАКАЛАВР "Логістика"

Освітньо-професійна програма 
БАКАЛАВР
"Логістика"

Завантажити повну версію в pdf форматі

(файл для завантаження у форматі pdf)

 

Розділ 1. Загальна інформація

1.1.

Повна назва закладу вищої освіти та структурного підрозділу

Національний авіаційний університет, Факультет економіки та бізнес-адміністрування, кафедра логістики

1.2.

Ступінь вищої освіти та назва кваліфікації мовою оригіналу

Перший ступінь вищої освіти

Бакалавр з менеджменту

1.3.

Офіційна назва освітньо-професійної програми

Логістика

1.4.

Тип диплому та обсяг  освітньо-професійної програми

Диплом бакалавра, одиничний, 240 кредитів ЄКСТ/4 роки навчання

1.5.

Наявність акредитації

Акредитаційна комісія Міністерства освіти і науки України, Сертифікат серія НД № 1191118 від 30.08.2017 р.

1.6.

Цикл/рівень

FQ-EHEA – перший цикл, НРК – 7 рівень

1.7.

Передумови

Наявність повної загальної середньої освіти

1.8.

Мова(и) викладання

Українська, англійська

1.9.

Термін дії  освітньо-професійної програми

 

1.10

Інтернет-адреса постійного розміщення опису  освітньо-професійної програми

Сайт НАУ http://nau.edu.ua/,

http://logistic.iclick.in.ua/

Розділ 2. Мета освітньо-професійної програми

2.1.

Мета освітньо-професійної програми полягає в підготовці випускників до професійної логістичної діяльності в різних галузях економіки для забезпечення суб’єктів різних організаційно-правових форм  кваліфікованими кадрами в сфері управління логістичними процесами та організації логістичного обслуговування споживачів.

Програма відповідає професійним вимогам Європейської логістичної асоціації щодо професійних компетенцій логістичного персоналу 6-го рівня Європейської рамки кваліфікацій  (Еuropean qualification standards for logistics professionals level - Level 6: Senior management)

Розділ 3. Характеристика освітньо-професійної програми

3.1.

Предметна область (галузь знань, спеціальність, спеціалізація (за наявності))

Галузь знань 07 «Управління та адміністрування»,

Спеціальність 073 «Менеджмент»

3.2.

Орієнтація  освітньо-професійної програми

Освітньо-професійна.

3.3.

Основний фокус  освітньо-професійної програми та спеціалізації

Загальна вища освіта. Підготовка менеджерів з логістики нижньої і середньої ланки управління для підприємств і організацій різних форм власності різних галузей економіки. Програма орієнтована  на підготовку операційного персоналу для компаній-постачальників логістичних послуг на умовах аутсорсингу.

3.4.

Особливості  освітньо-професійної програми

Програма передбачає вивчення професійноорієнтованих дисциплін на всіх курсах,  проходження виробничих практик на провідних підприємствах,  вільне володіння іноземною мовою з можливістю навчання англійською мовою, а також стажування за кордоном.

Особливістю програми є інноваційність та креативність, використання авторських розробок викладачів кафедри логістики, міжнародних та вітчизняних методик оптимізації логістичних процесів, сучасних інформаційних систем і технологій в логістичній діяльності, налагоджених комунікацій з бізнес-середовищем на умовах соціального партнерства. 

Відмінність програми від інших - формування професійних компетенцій за міжнародними стандартами (Європейської логістичної асоціації, ФІАТА, ІАТА, ІКАО) з можливістю отримання відповідних професійних сертифікатів.

Англомовна версія програми дасть змогу студентам брати участь в Програмі подвійного диплому з Вищою школою логістики у Вроцлаві (Польща). 

Розділ 4.  Придатність випускників до працевлаштування та подальшого навчання

4.1.

Придатність до працевлаштування

Випускники підготовлені до роботи за національним класифікатором України «Класифікація видів економічної діяльності» ДК 009:2010 (група Н «Транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська діяльність»).

Первинні посади за ДКП «менеджер (управитель) з логістики» (код 1475.4) та «логіст» (код 2419.2).

Споріднені первинні посади: завідувач складу, начальник відділу (служби) транспорту, начальник складського господарства, менеджер (управитель) з постачання, менеджер (управитель) зі збуту, спеціаліст-аналітик з дослідження товарного ринку, спеціаліст з ефективності підприємництва.

2419.2 Фахівець з державних закупівель, 3121       Фахівець з інформаційних технологій, 2442.2 Фахівець з розміщення продуктивних сил та регіональної економіки, 2419.2 - 65 Фахівець-аналітик з дослідження товарного ринку

4.2.

Подальше навчання

Продовження навчання за програмами другого (магістерського) рівня вищої освіти а також підвищення кваліфікації на спеціалізованих курсах  за програмами Європейської логістичної асоціації та ФІАТА з отриманням відповідних сертифікатів