Склад кафедри логістики НАУ

СМЕРІЧЕВСЬКА Світлана Василівна

Смерічевська Світлана Василівна 
Посада - професор кафедри логістики 
Науковий ступінь – доктор економічних наук 
Вчене звання – професор

 Від автора

З останніми результатами досліджень можна ознайомитись в розділі Бібліотека

 

 


Завантажити резюме можна за посиланням (Резюме)

 

Навчально-методичні та наукові роботи

Автор понад 230 публікацій, з яких майже  170 - наукового характеру (в т.ч. монографія, 11 колективних монографій, понад 70 наукових статей у фахових наукових виданнях); 14 - навчальних посібників (з яких 10 навчальних посібників з грифом МОН України) та понад 60 робіт навчально методичного характеру

Основні публікції за останні  5 років

 1. Смерічевська С. В. Діагностика стану та тенденції розвитку малого підприємництва як елемента національної інформаційної системи: в кн.: Закономірності і перспективи розвитку малого підприємництва в структурі  національної інноваційної системи України: монографія / С.Ф.Смерічевський, О.В.Ахунзянов, Т.М. Банасько, С.В.Смерічевська та ін.; за заг.ред. С.Ф.Смерічевського. – Херсон: Видавничий дім «Гельветика», 2017. – 224 с. – С.55-72.
 2. Смерічевська С. В. Еволюція  методологічних підходів до оцінки та формування інноваційного потенціалу національної економіки як стратегічної передумови її логістизації [Електронний ресурс] / С. В. Смерічевська // Глобальні та національні проблеми економіки. Електронне  наукове фахове  видання.-  2017. - Випуск №16. - Режим доступу до журналу: http://global-national.in.ua/issue-16-2017
 3. Смерічевська С. В. Тенденції та стратегічні перспективи розвитку ринку ІТ-аутсорсингу в Україні / С. В. Смерічевська, М.М. Олєнев // Проблеми системного підходу в економіці: Збірник наукових праць НАУ- К.:  Видавничий дім «Гельветика». - Випуск 1 (58) / 2017. – С.47-53
 4. Смерічевська С. В. Концептуальні основи управління логістичною активністю  підприємств в умовах неоекономіки / С. В. Смерічевська, А.О.Тимошенко // Стратегічні імперативи сучасного менеджменту (СІСМ-2016):  Зб. матер. ІІІ-ї Міжн. науково – практ. конференції  (17 - 18 березня 2016 року). – у 2-х ч..– Київ: КНЕУ, 2016. –  Ч.2.- С.73-79
 5. Смерічевська С. В. Концепція логістичного еклектизму логістичного провайдера нового покоління  / С. В. Смерічевська, О.С.Прозоря // Проблемы подготовки профессиональных кадров по логистике в условиях глобальной конкурентной среды ХIII МНПК 23-24 октября 2015 г. Сборник докладов/Отв.ред. М.Ю. Григорак, Л.В.Савченко – К.: НАУ, 2015. – 323с. - С. 229-236
 6. Смерічевська С. В. Формування освітньо-інноваційного потенціалу логістизації національної економіки : стратегічні імперативи [монографія] / С. В. Смерічевська. – Херсон : ТОВ Видавничий дім «Гельветика», 2015. – 320 с.
 7. Смерічевська С.В. Новітні тенденції розвитку концептуально-компетентнісної моделі підготовки менеджерів з логістики /М.Ю.Григорак, С.В.Смерічевська // Nowoczesna edukacja: filozofia, innowacja, dosiviadczenie. – Nr.1.- Lodz – Wyzsza Szkola Informatyki I Umiejetnosci.- 2015.- P.29-32.
 8. Смерічевська С. В. Діагностика передумов формування і стану освітньо-інноваційного потенціалу логістизації економіки [Електронний ресурс] / С. В. Смерічевська // Ефективна економiка. – 2014. – № 12. – Режим доступу до журналу: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=3295.
 9. Смерічевська С. В. Стратегія формування та розвитку транспортно-логістичних кластерів в Україні: інноваційно-інтелектуальний підхід : [монографія] / С. В. Смерічевська, Є. Є. Федоров, Т. В. Ібрагімхалілова; За заг. ред. С. В. Смерічевської. – Донецьк: «ВІК», 2013. ‑ 360 с.
 10. Смерічевська С.В. Маркетинг і логістика: концептуальні основи та стратегічні рішення. Навч. посібник у схемах і таблицях /С.В.Смерічевська, М.В.Жаболенко, С.В.Чернишева та інш. / За загальною редакцією С.В. Смерічевської. – Львів: «Магнолія 2006», 2013. – 552 с. (навчальний посібник з грифом МОН України», лист № 1/11-16059 від 16.10.12)
 11. Смерічевська С. В. Еволюція організаційних форм транспортної логістики [Електронний ресурс] / С. В. Смерічевська, Д. В. Дорошкевич // Ефективна економіка. – 2013. – №10. – Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua /?op=1&z=4865.
 12. Смерічевська С.В. Сучасні тренди концепції «зеленої логістики» /С.В.Смерічевська  // Управління розвитком фінансово-економічної системи регіону в умовах світових інтеграційних процесів. Зб. наук. праць – Т. ХIV, вип. 288. Серія: Економіка. – Донецьк: Ноулідж, 2013. –  С.407-417.
 13. Смерічевська С. В. Supply Chain Management (SCM) як нова ідеологія управління бізнесом в умовах глобалізації економіки / С. В. Смерічевська, М. В. Жаболенко, Т. В. Ібрагімхалілова // Инновационный подход к развитию предприятий, отраслей, комплексов : [монографія] / Под общ. ред. С.В. Куприенко; В 2-х кн. – Кн. 1.– Одесса: «Изд-во Куприенко С.В.», 2012 – 145 с.  – С. 33-48.
 14. Смерічевська С. В. Вдосконалення механізму державного регулювання митних процедур в логістичних системах на основі впровадження концепцій ЕСR та EDI / С. В. Смерічевська // Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту. – Чернівці : ЧТЕУ, 2012. – Вип. ІІ (46). Економічні науки. – С. 127–131.
 15. Смерічевська С. В. Логістизація зовнішньоекономічної діяльності мікрологістичних систем шляхом впровадження електронного декларування митних процедур / С. В. Смерічевська // Логістика : теорія і практика. – Луцьк : Луцький національний технічний університет, 2012. – № 1 (2). – С. 169–176.
 16. Смерічевська С. В. Вектор розвитку організаційних форм логістизації національної економіки в Україні / С. В. Смерічевська // Економічний часопис – ХХІ. – К. : Інститут суспільної трансформації. – 2012. – № 7-8. – С. 22–25.
 17. Смерічевська С. В. Метод когнітивного  моделювання параметрів і факторів структури управління транспортно-логістичною системою / С. В. Смерічевська, Т. В. Ібрагімхалілова // Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності : зб. наук. праць. – Маріуполь : ДВНЗ «ПДТУ», 2012. – Вип. 1, Т. 2. – С. 290–293.